REGULAMIN PROGRAMU

„Agro-Karta 2019”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem programu „Agro-Karta 2019”, zwanego dalej „Programem”, jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396282, o kapitale zakładowym w wysokości 915000,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 143161749 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5213610512, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.10. Program jest organizowany w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

1.3. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.5. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.

1.6. Program jest organizowany na zlecenie Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Domaniewskiej 50A, 02-672 w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000132947, o kapitale zakładowym 300000 zł, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 1180926661.

1.7. Celem Programu jest rozbudowa dystrybucji produktów Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. oraz produktów DuPont Poland Sp. z o.o. (dalej: Produkty) za pośrednictwem Punktów handlowych sprzedających środki ochrony roślin oraz zwiększenie zakupów Produktów u autoryzowanych dystrybutorów Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. i DuPont Poland Sp. z o.o. i w powiązanych z nimi spółkach (dalej: „Autoryzowani Dystrybutorzy”). Lista Autoryzowanych Dystrybutorów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.8. Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu 22 313 01 97, w dni powszednie, w godzinach: 9:00–17:00.

1.9. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Programu, Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem wymagane są do wzięcia udziału w Programie i odebrania nagrody.

1.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który w sposób istotny narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

2.1. W Programie mogą brać udział jedynie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne, prowadzące w ramach działalności gospodarczej Punkty handlowe sprzedające środki ochrony roślin, które nabywają Produkty objęte Programem u Autoryzowanych Dystrybutorów, o których mowa w pkt 1.7. w celu ich dalszej odsprzedaży i które zostały zaproszone do udziału w Programie przez przedstawiciela Organizatora, zwane dalej: „Punktami handlowymi”.

2.2. Nie podlegają ponownej rejestracji Uczestnicy Programu „Agro-Karta 2018”, którym przysługuje prawo odmowy uczestnictwa w Programie „Agro-Karta 2019” przez przesłanie stosownej wiadomości do Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@agro-karta.com.pl, listownie na adres biura Organizatora tj. @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa, z dopiskiem „Agro-Karta 2019” lub przekazanie decyzji o odmowie uczestnictwa drogą telefoniczną na numer infolinii Programu pod numerem: 22 313 01 97 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -17.00.

2.3. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.2., aby wziąć udział w Programie, należy wejść na stronę www.agro-karta.com.pl i dokonać pełnej rejestracji w Programie, prawidłowo wypełniając dostępny tam Formularz Przystąpienia.

2.4. Prawidłowo wypełniony Formularz Przystąpienia do Programu musi zawierać, w szczególności:

a) nazwę, NIP firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), numer REGON, formę prawną prowadzonej działalności oraz nazwę Punktu handlowego zgłaszanego do Programu i jego adres,

b) dane osoby uprawnionej do reprezentacji Punktu handlowego, w postaci jej imienia i nazwiska, adresu e-mail (opcjonalnie) oraz numer telefonu komórkowego tej osoby.

2.5. Bezpośrednio po przystąpieniu do Programu, w sposób opisany w pkt 2.3., Organizator przesyła Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego, podany w Formularzu Przystąpienia, hasło do jego indywidualnego konta, na którym gromadzone będą Punkty, w zamian za które Uczestnik otrzymywać będzie Nagrody w Programie (zwanego dalej „Kontem Punktowym”) na stronie www.agro-karta.com.pl i dany Uczestnik od razu staje się aktywnym Uczestnikiem Programu. Loginem do Konta Punktowego Uczestnika jest numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w Formularzu Przystąpienia. Dodatkowo po zarejestrowaniu Uczestnika Organizator wyśle do takiego Uczestnika wiadomość elektroniczną (e-mail), na podany przez niego adres e-mail, potwierdzającą fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu. W przypadku jeżeli Uczestnik nie poda adresu e-mail, Organizator wyśle do takiego Uczestnika wiadomość tekstową (SMS) na podany przez niego numer telefonu komórkowego, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.agro-karta.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

2.6. Sprzedażą w ramach Programu objęte są wybrane produkty, dostępne w sprzedaży w czasie trwania Programu u Autoryzowanych Dystrybutorów, których lista stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej zwane: „Produktami”).

2.7. Program polega na tym, że Punkty handlowe, których umocowani reprezentanci dokonali prawidłowego zgłoszenia do Programu, zwane od momentu przystąpienia do Programu również „Uczestnikami”, uzyskują punkty w związku z zakupami dokonywanymi przez Punkty handlowe w trakcie trwania Programu u Autoryzowanych Dystrybutorów, a punkty zdobyte w Programie mogą być następnie wymieniane na nagrody pieniężne oraz rzeczowe, które stanowią nagrody w akcjach specjalnych. Nagrody pieniężne przekazywane są na kartę przedpłaconą prepaid według przelicznika 1 zł = 1 pkt.

2.8. Organizator będzie naliczał Uczestnikom punkty, poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r. do 15 października 2019 r., za zakupy dokonane przez Punkt handlowy w okresie od 1 listopada 2018 r. do 15 października 2019 r. zgodnie z następującymi założeniami:

a) punkty będą naliczane na podstawie łącznej ilości zakupów Produktów dokonanych u Autoryzowanych Dystrybutorów (zwanej dalej: „Obrotem”),

b) za każdy 1 kg/l zakupionego Produktu Organizator naliczy Uczestnikowi Programu odpowiednią liczbę punktów zgodnie z tabelą punktacji podaną w Załączniku nr 2 do Regulaminu,

c) każda faktura korygująca, która zostanie wystawiona w trakcie trwania Programu, pomniejszająca wysokość Obrotu, będzie powodowała zmniejszenie liczby zebranych punktów danego Uczestnika,

d) łączna maksymalna wartość nagrody pieniężnej przekazywanej na kartę przedpłaconą prepaid, stanowiąca nagrodę w Programie z uwzględnieniem nagród w akcjach specjalnych, wynosi 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2.9. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody/nagród w Programie jest osiągnięcie przez Punkt handlowy punktowego progu zakupowego, zwanego dalej „Celem zakupowym”, tj. kupienie w okresie od 1 listopada 2018 r. do 15 października 2019 r. od Autoryzowanych Dystrybutorów Produktów o łącznej wartości:

a) 400 punktów (słownie: czterysta punktów) dla Uczestników, którzy nie brali udziału w Programie Agro-Karta 2018,

b) liczby punktów podanych na indywidualnym koncie punktowym każdego z Uczestników, ustalonych na podstawie zakupu produktów przez Uczestnika w edycji 2018 Programu, po przeliczeniu zgodnie z tegoroczną punktacją, przy czym wyłączone z Celu zakupowego są Produkty: Wirtuoz 520 EC, Reldan 225 EC, natomiast Produkt Lancet Plus 125 WG jest liczony po 90% wielkości zakupu z edycji 2018 Programu. Po spełnieniu wyżej wymienionego Celu zakupowego Uczestnik otrzyma 100% wszystkich zgromadzonych punktów,

c) w przypadku Uczestników, którzy nie spełnili warunków, o których mowa w pkt b) powyżej, ale spełnili minimum 80% Celu zakupowego wyznaczonego na ten rok i podanego na indywidualnym Koncie Punktowym, przyznane zostanie 50% wartości punktów,

d) cele zakupowe dla Uczestników, którzy brali udział w edycji 2018 Programu zostały przeliczone zgodnie z nową punktacją.

2.10. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż w przypadku nieosiągnięcia przez Punkt handlowy Celu zakupowego w okresie od 1 listopada 2018 r. do 15 października 2019 r. naliczone punkty ulegają przepadkowi.

2.11. Punkty w Programie są naliczane za zakupy dokonane przez Punkt Handlowy w okresie od 1 listopada 2018 r. do 15 października 2019 r. na podstawie danych sprzedażowych z faktur zakupu Produktów przez Uczestników od Autoryzowanych Dystrybutorów, a także mogą być naliczane na podstawie danych sprzedażowych przekazywanych przez Autoryzowanego Dystrybutora do Organizatora za pomocą systemu teleinformatycznego oraz za udział w akcjach specjalnych, organizowanych przez Organizatora na zasadach i w okresie trwania tych akcji określonych: w Załącznikach od 3 do 9 Regulaminu, na stronie internetowej Programu lub przesyłanych Uczestnikom za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail, pod warunkiem wypełnienia Formularza Przystąpienia na stronie www.agro-karta.com.pl, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.1. Regulaminu. W celu otrzymywania Punktów w Programie Uczestnik zobowiązany jest do przesyłania Organizatorowi kopii faktur dokumentujących zakup Produktów przez Uczestnika od Autoryzowanych Dystrybutorów.

2.12. Organizator wdraża funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, który ma pozwolić na przekazywanie danych sprzedażowych przez Autoryzowanych Dystrybutorów do Organizatora w celu weryfikacji danych o zakupie Produktów przez Uczestników od danego Autoryzowanego Dystrybutora. Wdrożenie takiego systemu teleinformatycznego spowoduje, iż Punkty w Programie za zakup Produktów od danego Autoryzowanego Dystrybutora będą naliczane wyłącznie na podstawie takiego systemu, co spowoduje rezygnację z konieczności przesyłania faktur zakupu Produktów przez Uczestnika od danego Autoryzowanego Dystrybutora. Organizator zastrzega sobie w związku z tym prawo zmieniania niniejszego Regulaminu na podstawie stosownych Aneksów, w których wskazani zostaną Autoryzowani Dystrybutorzy, u których zakupy Produktów będą nagradzane Punktami na podstawie danych z systemu teleinformatycznego, a nie na podstawie przesyłanych faktur. Aneks do Regulaminu zawierał będzie również informacje dotyczące działania systemu teleinformatycznego, istotne z punktu widzenia przyznawania Punktów, w tym dotyczące okresów, w jakich Punkty będą naliczane na podstawie danych z systemu. W zakresie niezmienionym Aneksem aktualny pozostanie obowiązek przesyłania faktur dokumentujących zakup Produktów przez Uczestników od Autoryzowanych Dystrybutorów. Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie Aneksu do Regulaminu na stronie www.agro-karta.com.pl, o czym Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.

2.13. Zakupy dokonane przez Punkty handlowe w okresie po 15 października 2019 r. będą rozliczanie w edycji 2020 Programu, z zastrzeżeniem iż Uczestnik będzie brał udział w edycji 2020 Programu.

2.14. Kopie faktur, o których mowa w pkt 2.12. Regulaminu, należy przesłać na jeden z poniższych sposobów:

a) w formie kserokopii drogą pocztową na adres @Venture, Agro-Karta, skrytka pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150 do dnia 31.10.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego),

b) w formie elektronicznej w postaci zdjęć lub skanów na adres poczty e-mail: kontakt@agro-karta.com.pl do dnia 31.10.2019 r. (decyduje data wpływu wiadomości na serwer),

c) w formie elektronicznej w postaci zdjęć lub skanów za pośrednictwem funkcjonalności strony www.agro-karta.com.pl dostępnej w zakładce „Prześlij fakturę” do dnia 31.10.2019 r. (decyduje data zaimportowania dokumentów na stronie www.agro-karta.com.pl).

W celu weryfikacji dokonanych zakupów Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania oryginałów faktur zakupu Produktów w terminie do 60 dni od daty zakończenia Programu i udostępnienia ich na prośbę Organizatora.

2.15. Organizator będzie aktualizował informacje na temat liczby punktów zgromadzonych przez poszczególnych Uczestników w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania kopii faktur zakupowych od Uczestnika lub od dnia otrzymania informacji od Autoryzowanego Dystrybutora za pomocą systemu teleinformatycznego. Informacje na temat liczby punktów zgromadzonych przez danego Uczestnika będą dostępne pod numerem Infolinii Programu 22 313 01 97, jak również po zalogowaniu się na Koncie na stronie www.agro-karta.com.pl.

2.16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Punktów naliczonych Uczestnikowi na podstawie danych wynikających z przesłanych przez niego faktur dokumentujących zakup Produktów od Autoryzowanych Dystrybutorów poprzez ich skonfrontowanie z danymi sprzedażowymi przekazanymi przez Autoryzowanego Dystrybutora za pomocą systemu teleinformatycznego. Organizator, na podstawie danych z systemu teleinformatycznego, jest uprawniony zarówno do pozbawienia Uczestnika nieprawidłowo naliczonych Punktów, jak i do naliczenia Uczestnikowi Punktów dotychczas nienaliczonych. Uprawnienie Organizatora przysługuje mu w całym okresie trwania Programu, a w zakresie Punktów nierozliczonych w czasie trwania Programu, również w edycji 2020 Programu, z zastrzeżeniem iż Uczestnik będzie brał udział w edycji 2020 Programu.

2.17. Z zastrzeżeniem pkt 2.18. Regulaminu zgromadzone punkty będą zamieniane na nagrodę pieniężną według przelicznika 1 pkt = 1 zł, przekazywaną na kartę przedpłaconą prepaid w ciągu 60 dni od ostatecznej daty przesłania kopii faktur, o której mowa w pkt 2.14. Regulaminu z zachowaniem postanowień niniejszego punktu Regulaminu, w szczególności:

a) warunkiem zasilenia Karty przedpłaconej jest uprzednie potwierdzenie otrzymania karty w ciągu 48h od jej otrzymania SMS-em pod numer telefonu 504217259, podając 6 ostatnich cyfr numeru karty;

b) przez wypłatę nagrody pieniężnej rozumie się złożenie skutecznie potwierdzonej dyspozycji zasilenia karty przedpłaconej w systemie bankowym Organizatora;

c) w przypadku, gdy Uczestnik osiągnie prawo do otrzymania nagrody należnej z tytułu uczestnictwa w akcjach specjalnych lub konkursach, nagrody takie będą wysyłane na adres Punktu handlowego podany w Formularzu Przystąpienia do Programu w ciągu 60 dni od daty zakończenia akcji specjalnej lub konkursu.

2.18. Uczestnicy, którzy w okresie od 1 listopada 2018 r. do 15 października 2019 r. dokonali zakupów Produktów objętych Programem na łączną wartość minimum 1000000 zł netto (jeden milion złotych netto 00/100), liczoną na podstawie cen cennikowych Corteva Agriscience, działu rolniczego firmy DowDuPont, zostaną objęci programem Agro-Karta GOLD. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzednim, otrzymają nagrodę pieniężną na podstawie noty księgowej wystawionej przez Organizatora. Łączna maksymalna wartość nagrody pieniężnej, stanowiąca nagrodę w programie Agro-Karta GOLD z uwzględnieniem nagród w akcji specjalnej Wczesny Zakup, wynosi 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2.19. Odbiór nagród rzeczowych przyznawanych w ramach akcji specjalnych musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody przez osobę uprawnioną do reprezentacji Punktu handlowego, której dane są podane w Formularzu Przystąpienia do Programu lub przez inną osobę uprawnioną do reprezentacji Punktu handlowego.

2.20. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik Programu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

2.21. Nagrody rzeczowe w Programie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

2.22. Uczestnik potwierdza, że nagrody otrzymywane w ramach Programu mogą zostać wykorzystane jedynie przez Uczestnika i nie powinny być przekazywane osobom trzecim, zwłaszcza urzędnikom państwowym, przedsiębiorstwom państwowym, spółkom Skarbu Państwa i ich reprezentantom. W przypadku gdy Uczestnik jest przedsiębiorstwem państwowym lub spółką Skarbu Państwa jego uczestnictwo w Programie jak również i otrzymane nagrody w ramach Programu mogą podlegać dodatkowej weryfikacji właściwej dla Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

2.23. Przekazanie nagród nastąpi na koszt i ryzyko Organizatora. Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.24. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

2.25. Organizator informuje, że nagrody zdobywane w ramach Programu stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi) lub przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi) i podlegają opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych, wynikających odpowiednio z przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.26. Organizator ma prawo ogłaszać okresowe dodatkowe akcje specjalne, w których Uczestnik ma możliwość zdobywania dodatkowych punktów i/lub nagród w Programie. Zasady tych akcji będą ogłaszane na www.agro-karta.com.pl lub komunikowane do Uczestników za pośrednictwem wiadomości SMS.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora, tj. @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, kod pocztowy 02-972 Warszawa z dopiskiem „Agro-Karta 2019”, nie później niż w terminie do 60 dni od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Organizatora.

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Uczestnika, nazwę Punktu handlowego zgłoszonego do Programu oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika, która zgłasza reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można również podać adres korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację.

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: „RODO”)

4.2. Administratorami danych osobowych Uczestników Programu są:

- Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 225487300, adresem e-mail biuro@corteva.com oraz listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, oraz

- DuPont Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 223200900, adresem e-mail biuro@corteva.com oraz listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej.

4.3. Administratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu organizacji Programu motywacyjnego „Agro-Karta 2019” @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa (zwanej dalej: „Procesorem”).

4.4. Dane osobowe Uczestników będą zbierane w celu realizacji niniejszego Programu, a w szczególności wydawania im nagród, w zależności od udzielonych zgód zbierane będą także do celów marketingowych oraz w celu nawiązywania telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Administratorów i profilowania.

4.5. W celu weryfikacji spełnienia przez Uczestników warunków nabywania nagród, dane osobowe Uczestników w następującym zakresie: nazwa firmy, numer KRS, NIP, REGON, adres, będą przekazywane przez Autoryzowanych Dystrybutorów, na rzecz Administratorów, jednakże bezpośrednio do Procesora. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe przekazywanie danych osobowych i ich przetwarzanie. Cofnięcie tej zgody jest dopuszczalne w każdym momencie, jednakże uniemożliwia dalszy udział w Programie oraz nie wpływa na zgodność z prawem procesu przekazywania danych do momentu cofnięcia zgody.

4.6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika tej zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2025 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.

4.7. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, posiadają oni także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratorów swoich danych osobowych. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@agro-karta.com.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 313 01 97 lub listownie, pisząc na adres „Agro-Karta 2019”, @Venture Spółka Akcyjna ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. Uczestnicy posiadają prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może uniemożliwić dalszy udział w Programie. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

4.8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału w Programie motywacyjnym „Agro-Karta 2019”.

4.10. Podane przez Uczestników dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Uczestników w procesie rejestracji oraz danych o ich aktywności w Programie, a efektem profilowania będzie przypisanie Uczestnikom statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do ich potrzeb komunikacji oraz przygotowanie raportów statystycznych.

4.11. W określonych sytuacjach dane Uczestników mogą zostać przekazane do Państw trzecich. Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tego Państwa trzeciego lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO lub w szczególnych sytuacjach, o których mowa w art. 49 RODO. Bliższe informacje dotyczące przekazania danych do Państw trzecich oraz podstaw prawnych można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej Inspektora Ochronny Danych.

V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Programu,

b) Umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Programie za pośrednictwem strony internetowej Programu,

c) prowadzenie i udostępnianie indywidualnych internetowych Kont Punktowych dla Uczestników,

d) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Programu.

5.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na indywidualne Konto Punktowe.

5.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu.

5.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

5.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), MozillaFireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

5.6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

5.7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu teleinformatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

5.8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 5.7. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

5.9. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

5.10. Organizator informuje, że system teleinformatyczny Programu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu.

5.11. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. oraz na stronie www.agro-karta.com.pl.

6.2. Zasady Programu określa w sposób wiążący i pełny niniejszy Regulamin. Materiały promocyjno-reklamowe mają charakter pomocniczy i informacyjny.

6.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, dzwoniąc na Infolinię Programu tel. 22 313 01 97 lub przesyłając wniosek o wykluczenie go z Programu na adres e-mail: kontakt@agro-karta.com.pl.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. O wprowadzonych zmianach Organizator poinformuje Uczestników z 5-dniowym wyprzedzeniem, na stronie internetowej Programu.

6.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Programem przed właściwym sądem powszechnym.

6.6. We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lista Autoryzowanych Dystrybutorów i Spółek z nimi powiązanych

Nazwa

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr telefonu

Agrii Polska Sp. z o.o.

Heleny Szafran

6

60-693

Poznań

61 842 94 66

AgroCentrum Dariusz Kiciński

Pniewo

80B

99-311

Bedlno

24 282 15 02

Agricola-Lublin Sp. z o.o.

Ciecierzyn

121A

21-003

Ciecierzyn

81 756 34 38

Agrolok Sp. z o.o.

Dworcowa

4

87-400

Golub-Dobrzyń

56 682 37 00

Agrosimex Sp. z o.o.

Goliany

43

05-620

Błędów

48 668 04 71

ATR AGROHANDEL Sp. z o.o.

Podmiejska

1

73-110

Stargard Szczeciński

91 471 37 57

Flora Sp. z o.o.

Kopernika

15

46-320

Praszka

34 359 11 89

Market Rolniczy Minge

Sp. z o.o.

Poznańska

78

62-066

Granowo

61 44 46 734

Osadkowski S.A.

Kolejowa

6

56-420

Bierutów

71 314 64 54

Osadkowski-Cebulski

Sp. z o.o.

Nasienna

6

59 - 220

Legnica

76 850 61 49

P.H. AGRO-TERS E.SOLAK & S.SOLAK Sp.J.

Rampa Brzeska

3

22-100

Chełm

82 565 40 70

Procam Polska Sp. z o.o.

Nowy Świat

42/44

80-299

Gdańsk

58 762 84 10

PUH Chemirol Sp. z o.o.

Przemysłowa

3

88-300

Mogilno

52 318 88 88

WIALAN Langer i Wiatr Sp.J.

Hodowlana

9

33-100

Tarnów

14 629 30 70

ZAŁĄCZNIK NR 2

Lista Produktów biorących udział w Programie wraz z punktacją podstawową oraz punktacją za Akcję Specjalną – Wczesny zakup

Nazwa produktu

Liczba punktów za kg/l produktu

Zakupy wczesne do 8 marca -liczba punktów za kg/l produktu

Zakupy wczesne do 31 marca-liczba punktów za kg/l produktu

Zakupy wczesne do 30 kwietnia-liczba punktów za kg/l produktu

Zakupy wczesne do 31 lipca-liczba punktów za kg/l produktu

Zakupy wczesne do 31 sierpnia-liczba punktów za kg/l produktu

BizonTM

1,50

1,5

CloserTM

11,00

Curzate Top®72.5 WG

1,00

DithaneNeoTecTM 75WG

0,60

DursbanTM 480 EC

0,60

0,6

Fernando ForteTM 300 EC

1,50

Fontelis® 200 SC

3,50

3,5

GaleraTM 334 SL

8,60

GoalTM 480 SC

4,90

Hector Max® 66,5 WG

9,00

KerbTM 50 WP

3,50

KorvettoTM

4,00

Lancet PlusTM 125 WG

6,00

12

LontrelTM 300 SL

6,20

Mustang ForteTM 195 SE

1,10

2,2

MustangTM 306 SE

3,40

NavigatorTM 360 SE

4,40

4,4

Nurelle DTM 550 EC

2,20

PerenalTM104 EC

10,00

ReldanTM 225 EC

0,70

RunnerTM 240 SC

3,90

3,90

SpintorTM 240 SC

10,00

StaraneTM 333 EC

2,00

Talius® 200 EC

15,40

Tanos® 50 WG

11,00

Titus® 25 WG

62,40

62,40

Wirtuoz® 520 EC

2,50

ZAŁĄCZNIK NR 3

Akcja specjalna „Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte”

1. Produkty biorące udział w akcji specjalnej „Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte” (zwane dalej: „Produktami Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte”) to:

a. Lancet Plus 125 WG;

b. Mustang Forte 195 SE.

2. Akcja specjalna „Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte” jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., przy czym:

a. okres zakupu Produktów „Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte” trwa od 01.11.2018 r. do 08.03.2019 r.;

b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest 31.10.2019 r.

3. Każdy Uczestnik, który prześle kopie faktur potwierdzające zakup minimum 50% ilości litrów/kilogramów Produktów „Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte” z roku 2018 zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma dodatkowe 200% więcej punktów za cały zakup Produktów „Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Każdy z Produktów „Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte” jest liczony oddzielnie. Uczestnik, który nie dokonał zakupu Produktu „Wczesny zakup Lancet Plus i Mustang Forte” w 2018 r., nie bierze udziału w akcji specjalnej w zakresie tego Produktu.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Akcja specjalna „Wczesny zakup Titus i Dursban”

1. Produkty biorące udział w akcji specjalnej „Wczesny zakup Titus i Dursban” (zwane dalej: „Produktami Wczesny zakup Titus i Dursban”) to:

a. DursbanTM 480 EC;

b. Titus® 25 WG.

2. Akcja specjalna „Wczesny zakup Titus i Dursban” jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., przy czym:

c. okres zakupu Produktów „Wczesny zakup Titus i Dursban” trwa od 01.11.2018 r. do 31.03.2019 r.;

d. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest 31.10.2019 r.

3. Każdy Uczestnik, który prześle kopie faktur potwierdzające zakup minimum 50% ilości litrów/kilogramów Produktów „Wczesny zakup Titus i Dursban” z roku 2018 zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma dodatkowe 100% więcej punktów za cały zakup Produktów „Wczesny zakup Titus i Dursban” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Każdy z Produktów „Wczesny zakup Titus i Dursban” jest liczony oddzielnie. Uczestnik, który nie dokonał zakupu Produktu „Wczesny zakup Titus i Dursban” w 2018 r., nie bierze udziału w akcji specjalnej w zakresie tego Produktu.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Akcja specjalna „Wczesny zakup Fontelis i Runner”

1. Produkty biorące udział w akcji specjalnej „Wczesny zakup Fontelis i Runner” (zwane dalej: „Produktami Wczesny zakup Fontelis i Runner”) to:

a. Fontelis® 200 SC;

b. RunnerTM 240 SC.

2. Akcja specjalna „Wczesny zakup Fontelis i Runner” jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., przy czym:

a. okres zakupu Produktów „Wczesny zakup Fontelis i Runner” trwa od 01.11.2018 r. do 30.04.2019 r.;

b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest 31.10.2019 r.

3. Każdy Uczestnik, który prześle kopie faktur potwierdzające zakup minimum 50% ilości litrów/kilogramów Produktów „Wczesny zakup Fontelis i Runner” z roku 2018 zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma dodatkowe 100% więcej punktów za cały zakup Produktów „Wczesny zakup Fontelis i Runner” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Każdy z Produktów „Wczesny zakup Fontelis i Runner” jest liczony oddzielnie. Uczestnik, który nie dokonał zakupu Produktu „Wczesny zakup Fontelis i Runner” w 2018 r., nie bierze udziału w akcji specjalnej w zakresie tego Produktu.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Akcja specjalna „Navigator – Wczesny Zakup”

1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej „Navigator – Wczesny Zakup” to NavigatorTM 360 SL.

2. Akcja specjalna „Navigator – Wczesny Zakup”” jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., przy czym:

a. okres zakupu Produktu trwa od 01.11.2018 r. do 31.07.2019 r.;

b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest 31.10.2019 r.

3. Każdy Uczestnik, który prześle kopie faktur potwierdzające zakup minimum 50% ilości litrów/kilogramów produktu Navigator z roku 2018 zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma dodatkowe 100% więcej punktów za cały zakup produktu Navigator zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Uczestnik, który nie dokonał zakupu produktu Navigator w 2018 r., nie bierze udziału w akcji specjalnej.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Akcja specjalna „Bizon – Wczesny Zakup”

1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej „Bizon – Wczesny Zakup” to BizonTM.

2. Akcja specjalna „Bizon – Wczesny Zakup”” jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., przy czym:

a. okres zakupu Produktu trwa od 01.11.2018 r. do 31.08.2019 r.;

b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest 31.10.2019 r.

3. Każdy Uczestnik, który prześle kopie faktur potwierdzające zakup minimum 50% ilości litrów/kilogramów produktu Bizon z roku 2018 zgodnie z pkt 2 powyżej, otrzyma dodatkowe 100% więcej punktów za cały zakup produktu Bizon zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Uczestnik, który nie dokonał zakupu produktu Bizon w 2018 r., nie bierze udziału w akcji specjalnej.

ZAŁĄCZNIK NR 8

Akcja specjalna „Ekstra Pole”

1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej „Ekstra Pole” to:

a. Mustang ForteTM 195 SE;

b. Lancet PlusTM 125 WG.

2. Akcja specjalna „Ekstra Pole” jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., przy czym:

a. okres zakupu produktu trwa od 01.11.2018 r. do 31.05.2019 r.;

b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest 15.06.2019 r.

3. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu pakietu produktów, o którym mowa w pkt 1, w ilości o co najmniej 15% większej niż w roku 2018, ale nie mniej niż 5000 punktów, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci wycieczki do Wietnamu i Kambodży.

4. Uczestnik, który osiągnął w 2018 r. minimum 10000 punktów z Produktów, o których mowa w pkt 1 powyżej (po przeliczeniu ilości zgodnie z tegoroczną punktacją) i w edycji 2019 zgromadzi nie mniej punktów z Produktów, o których mowa w pkt 1 powyżej niż w edycji 2018, może otrzymać wycieczkę do Wietnamu i Kambodży bez wymaganego wzrostu zakupu.

5. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu pakietu produktów, o którym mowa w pkt 1, w ilości o co najmniej 15% większej niż w roku 2018, ale nie mniej niż 2500 punktów, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci wycieczki „Kulinarna Portugalia”.

6. W ramach akcji specjalnej „Ekstra Pole” Uczestnik może otrzymać tylko jedną wycieczkę.

ZAŁĄCZNIK NR 9

Akcja specjalna „Ekstra Ogród”

1. Produkt biorący udział w akcji specjalnej „Ekstra Ogród” to:

a. RunnerTM 240 SC;

b. Fontelis® 200 SC;

c. CloserTM.

2. Akcja specjalna „Ekstra Ogród” jest organizowana w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., przy czym:

a. okres zakupu produktu trwa od 01.11.2018 r. do 31.08.2019 r.;

b. ostatecznym terminem przesłania kopii faktur jest 31.08.2019 r.

3. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu pakietu produktów, o którym mowa w pkt 1, w ilości o co najmniej 10% większej niż w roku 2018, ale nie mniej niż 2000 punktów, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci wycieczki do Wietnamu i Kambodży.

4. Uczestnik, który osiągnął w 2018 r. minimum 5000 punktów z Produktów, o których mowa w pkt 1 powyżej (po przeliczeniu ilości zgodnie z tegoroczną punktacją) i w edycji 2019 zgromadzi nie mniej punktów z Produktów, o których mowa w pkt 1 powyżej niż w edycji 2018, może otrzymać wycieczkę do Wietnamu i Kambodży bez wymaganego wzrostu zakupu.

5. Każdy Uczestnik, który dokona zakupu pakietu produktów, o którym mowa w pkt 1, w ilości o co najmniej 10% większej niż w roku 2018, ale nie mniej niż 1000 punktów, będzie uprawniony do otrzymania nagrody dodatkowej w postaci wycieczki „Kulinarna Portugalia”.

6. W ramach akcji specjalnej „Ekstra Ogród” Uczestnik może otrzymać tylko jedną wycieczkę