USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

 
Nowe konto >
PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PUNKTÓW HANDLOWYCH SPRZEDAJĄCYCH ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ CORTEVA AGRISCIENCE
Formularz rejestracji do Programu Agro-Karta 2024
I. Dane Uczestnika Programu
Forma działalności*
Nazwa firmy*
Ulica*
Nr domu/mieszkania*
Kod pocztowy*
Miasto*
NIP*
REGON
Numer rachunku bankowego
II. Dane osoby reprezentującej Uczestnika Programu
Imię*
Nazwisko*
Nr tel. komórkowego*
+48
E-mail
Dodatkowy nr tel. komórkowego
+48
III. Adres dostarczenia nagrody - wypełnić, jeśli jest inny niż dane adresowe
Ulica
Nr domu/mieszkania
Kod pocztowy
Miasto
 • 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są:
  • Corteva Agriscience Poland Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 225487300, adresem e-mail: biuro@corteva.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej,
  • Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 225487300, adresem e-mail: biuro@corteva.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
 • 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w programie Agro-Karta 1 – podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych — art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników Programu Agro-Karta 2024, którzy uzyskali nagrodę w programie, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
  • Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Programie),
  • Przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 15 000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi wymagane przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród rzeczowych o wartości powyżej 15 000,00 euro).
 • 3. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
 • 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratorów do 31.12.2028 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratorów do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
 • 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratorów Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@agro-karta.com.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 223130197 lub pisząc listownie na adres @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa.
 • 6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratorów, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorach).
 • 7. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • 8. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w programie Agro-Karta 2024. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w programie Agro-Karta 2024.
 • 9. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w programie Agro-Karta 2024, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji oraz przygotowanie raportów statystycznych.
 • 10. Informujemy, że Administratorzy powierzyli przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji programu Agro-Karta 2024 firmie @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administratorzy lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
 • 11. W związku z globalnym połączeniem firm The Dow Chemical Company oraz DuPont Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe) będą przechowywane w wybranych systemach, głównie znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być udostępniane w ramach firm DuPont, Pioneer i Dow AgroSciences, przedsiębiorstwa Corteva Agriscience™, działu rolniczego DowDuPont™, firm z nimi stowarzyszonych, partnerów i wybranych stron trzecich w innych krajach. Aby dowiedzieć się więcej na temat Polityki prywatności, prosimy odwiedzić stronę: www.privacy.corteva.com.
Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą winni zakwalifikować wartość nagrody jako przychód z prowadzonej działalności w miesiącu jej otrzymania.
*Pole obowiązkowe.
TM ®SM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Corteva Agriscience i podmiotów z nią stowarzyszonych © 2024 Corteva.
Organizatorem programu motywacyjnego Agro-Karta jest firma @VENTURE SA, ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A lok. 71, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396282, REGON 143161749, NIP: 5213610512, kapitał zakładowy: 915.000,00 złotych w całości opłacony, e-mail: kontakt@agro-karta.com.pl.